Diagnostika nadania

 

          Naše zariadenie vám ponúka i psychodiagnostiku úrovne nadania vášho dieťaťa.  Psychodiagnostický proces je obvykle rozdelený na dve stretnutia, kedy sa psychológ zameriava na posúdenie intelektovej úrovne dieťaťa, ale i na úroveň jeho tvorivosti a sociálnej zrelosti. U predškolákov – budúcich prvákov – obvykle tieto psychologické vyšetrenia realizujeme po zápise do základných škôl v mesiacoch február - jún, u žiakov základných či stredných škôl kedykoľvek v priebehu školského roku v prípade, že o to požiada rodič, škola alebo samotný študent (po dovŕšení 18. roku veku), ktorý si chce overiť svoje intelektové schopnosti. Vzdelávanie intelektovo nadaných detí/žiakov potom môže prebiehať formou zaradenia do tried pre nadaných žiakov, resp. individuálnym začlenením – školskou integráciou v bežnej triede., kde má žiak vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací plán. Identifikáciu nadaného dieťaťa/žiaka vymedzujú metodické pokyny MŠ SR na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov  nasledovne: "pod identifikáciou intelektovo nadaných detí (žiakov) sa rozumie odborný postup psychológa, pri ktorom v spolupráci s ďalšími odborníkmi posudzuje kvalitatívnu i kvantitatívnu stránku nadania detí (žiakov) a na základe zhodnotenia príslušných indikátorov stanoví, ktoré dieťa (žiaka) možno pokladať za intelektovo nadané v tom zmysle, že mu majú byť priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby“.