Depistáž školskej pripravenosti

 

          Depistážne psychologické vyšetrenie sa spravidla realizuje u detí v prípravnom ročníku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným následným ťažkostiam a neúspechu v škole. Depistážne psychologické vyšetrenie prebieha skupinovou formou v prostredí materskej školy priamo v triedach. Psychológovia diagnostikujú deti v skupinkách s optimálnym počtom 5 detí. Psychodiagnostika trvá približne 45 minút, realizuje sa obvykle v mesiacoch marec - apríl. Po depistážnom psychologickom vyšetrení prebieha, pod podmienkou súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, interpretácia zistení pedagogičkám materskej školy, ktoré tieto informácie môžu ďalej zužitkovať vo svojej ďalšej práci s dieťaťom (informácie a príslušné dokumenty pre realizáciu depistáže školskej zrelosti tu). V prípade záujmu poskytujeme individuálne psychologické  poradenstvo a konzultácie pre rodičov detí s nerovnomerným až rizikovým psychickým vývinom. V nadväznosti na depistáž je vhodné realizovať samotné psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti individuálnou formou v našom zariadení, obvykle ho psychológovia realizujú v mesiacoch  marec - jún.

 

Informácie a príslušné dokumenty pre realizáciu depistáže školskej zrelosti

Ponuka depistážneho vyšetrenia školskej spôsobilosti predškolákov - pre riaditeľov MŠ.