Kariérne poradenstvo

 

          Ponúkaný program kariérneho poradenstva je určený pre všetkých, ktorí sa rozhodujú pre ďalšie štúdium na strednej alebo vysokej škole. Realizujeme ho u žiakov 8. A 9. ročníka základných škôl a u študentov 2. A 3. ročníka stredných škôl. Cieľom je poskytnúť prostredníctvom individuálnych výsledkov zo skupinovej diagnostiky realizovanej psychológmi základné informácie o štruktúre rozumových schopností, o osobnostných črtách a záujmoch a na základe toho odporučiť ďalšie študijné zameranie žiaka či študenta. Kariérové poradenstvo vám ponúkne zorientovať sa v ponuke stredných, resp. vysokých škôl a formovať reálne predstavy  o možnostiach ďalšieho štúdia. Diagnostiku uskutočňovanú psychodiagnostickými metódami určenú pre žiakov 8. ročníka ZŠ realizujeme v období druhého polroka školského roku, u študentov stredných škôl v prvom polroku školskom roku. Súčasťou prvej fázy je skupinová diagnostika žiakov/študentov v priestoroch školy v dopoludňajších hodinách,  v druhej fáze prebieha interpretácia zistení a individuálne psychologické poradenstvo formou rozhovoru medzi psychológom, žiakom / študentom a jeho zákonným zástupcom. Realizuje sa už v priestoroch nášho zariadenia, v trvaní približne 30 minút. V prípade, že je potrebná iná forma následnej spolupráce, je možné dohodnúť sa so psychológom na ďalšej  konzultácii (pokyny pre realizáciu kariérneho poradenstva tu).

 

Pokyny pre realizáciu kariérneho poradenstva

Informácie pre riaditeľov a výchovných poradcov

Súhlas s vyšetrením pre ZŠ i SŠ

Súhlas s vyšetrením plnoletého klienta pre SŠ

Týždeň celoživotného poradenstva

 Týždeň celoživotného partnerstva