Čo Vám ponúkame

 

  • v oblasti učenia a vzdelávania – posudzovanie školskej zrelosti, diagnostikovanie charakteru a príčin školskej neúspešnosti, podpora výkonovej motivácie a organizácie učebnej činnosti, psychodiagnostika komplexnej štruktúry osobnosti
  • v oblasti starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami (so zdravotným znevýhodnením, s poruchami učenia, správania a i.) – poradenstvo a diagnostika pri výchovno-vzdelávacích ťažkostiach, reedukácia a pedagogické vedenia, rozvíjajúce a stimulačné programy
  • v oblasti sociálnych vzťahov – riešenie adaptačných ťažkostí a problémov začleňovania do kolektívu, komunikačných problémov, rodinné a rozvodové poradenstvo
  • v oblasti optimalizácie vývinu osobnosti a psychoterapie – pomoc pri záťažových a krízových situáciách, pri subjektívne prežívaných ťažkostiach (tréma, úzkosť, fóbie), problémy v sebahodnotení a sebarelizácii, sebaregulácii; riešenie problémov v rámci individuálnej či rodinnej terapie, tréningy rôznych schopností a zručností
  • v oblasti prevencie sociálno-patologických javov (šikanovanie, týranie, delikvencia, závislosti) – individuálne a skupinové poradenské a sociálno-psychologické aktivity zamerané na formovanie postojov k zdravému životnému štýlu života
  • v oblasti školskej a profesijnej orientácie – pomoc pri voľbe povolania a pracovného uplatnenia, informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na zvolenej škole
  • v oblasti nadania a telantu – starostlivosť o nadané a talentované deti a žiakov
  • v oblasti poradenských aktivít pre – odborno-metodikú prípravu, besedy či prednášky pre pedagogických zamestnancov, pre školské a iné inštitúcie
  • v oblasti psychosociálnych výcvikov (asertivita. komunikácia, empatia, antistresové aktivity a i.)