Vyšetrenie školskej zrelosti

V mesiacoch marec-apríl realizujeme depistážne (orientačné) vyšetrenia školskej spôsobilosti v MŠ mesta a okresu Humenné. Zároveň sa po zápisoch žiakov do ZŠ rozbieha individuálna diagnostika na požiadanie rodičov zameraná na zistenie/identifikovanie aktuálnej úrovne psychického vývinu dieťaťa, predovšetkým oblastí priamo súvisiacich s pripravenosťou na školské vzdelávanie.